• Тел. 0888/403 752 | 0886/084 292
  • BG
  • EN

Търговско и дружествено право:

 

консултиране при избор на дружествена форма, регистрация на компании от всякакъв вид, регистрация на клонове, търговски представителства; преобразуване и промени, сливане, вливане, разделяне и отделяне; продажба на дялове и акции; ликвидация, прекратяване и несъстоятелност

търговско представителство и посредничество, регистрация в институции

търговски сделки - продажби, лизинг, франчайзинг, комисионерство

 

Вещно право и недвижими имоти:

обслужване на инвестиционни проекти

съдействие за покупко-продажба на недвижима собственост

подготовка на нотариални сделки с вещни права

съдебна защита на правото на собственост, вещните права и владението

преговори и представителство на клиента, предварителни договори, данъчни и други консултации свързани с имота

съдействие за банково кредитиране за покупка и ремонт на имота, наемни отношения, строителство и предприемачество

архитектурно проектиране, разрешителни и др. строителни книжа

 

Банково и финансово право:

съдействие при кандидатстване за кредит, подготовка на кредитната документация, избор на най-изгодна кредитна институция, подготовка и оценка на обезпечението, правен анализ и обосновка на кредитни и инвестиционни проекти и договори за кредит

Данъчно право:

данъчно планиране и консултиране при стартиране на фирма, преобразуване и прекратяване

данъчно консултиране по инвеститорски и бизнес проекти

структуриране на сделки с оглед намаляване на данъчните задължения

обща данъчна регистрация, годишно приключване, регистрация по ЗДДС и ЗА

представителство пред данъчната администрация, административно и съдебно обжалване на данъчни актове

 

Трудово и осигурително право:

подготовка, сключване и прекратяване на трудови договори;

консултации по обществено и здравно осигуряване, процесуално представителство по трудови дела и защита по трудови спорове;

 

Семейно и наследствено право:

консултации по лични и имуществени семейни отношения

издръжка, прекратяване на брака, наследяване, приемане и отказ от наследство, делба на наследство и продажба на наследство

 

Телекомуникации:

съвети по регулаторния режим и лицензиране

изграждане и прехвърляне на телекомуникационни мрежи

Процесуално представителство и медиация:

представителство пред български институции и държавната администрация

процесуално представителство по граждански, търговски, административни и трудови дела

извънсъдебно уреждане на спорове и медиация