• Тел. 0888/403 752 | 0886/084 292
  • BG
  • EN
29 Юни
2007

С влизането в сила на новия Закон за търговския регистър- ЗТР ( ДВ бр.34/06г.) се предвижда задължителна пререгистрация на всички търговци и клонове на чуждестранни търговци и вписването им в новият търговски регистър.

От 01.07.2007г. новосъздадената Агенция по вписванията към министъра на правосъдието поема регистрирането на фирми, което досега ставаше в съда. Целта е създаването на едновременно единен и пълен регистър на всички фирми, тяхното уникално наименование и прекъсване на всяка възможност за измами и злоупотреби.

От тази дата всички съществуващи фирми ще имат тригодишен срок за пререгистрация, като условие за продължаване на дейността им. Те ще получат вместо досегашния си БУЛСТАТ единен идентификационен код- ЕИК, който ще бъде уникален за всяка отделна фирма. Това ще доведе до съществено облекчаване не само на процедурите по регистрация на фирма, но и до значително улеснение в почти всички аспекти на нейната по-нататъшна дейност.

Желателно е да направите своята пререгистрация максимално бързо от влизането на закона в сила, за да запазите досегашното си наименование. Само подалият първи заявление ще може да го запази.Останалите ще се наложи да изберат друго име. В случай, че не посочат ново име в предоставения двумесечен срок от Агенцията, те ще получат служебно такова. Пример: ако в гр.В.Търново има седем ООД с наименование „Прогрес”, първото подало заявление ще получи старото си име „Прогрес” ООД, второто, съгласно новия ЗТР, ще получи името „Прогрес- В.Търново” ООД, третото „Прогрес- В.Търново- 1” ООД и т. н.

Пререгистрацията ще става на няколко етапа, като АСОЦИАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ АДВОКАТИ е готова да Ви окаже пълна помощ и съдействие за набавянето на необходимите документи, тяхното попълване и подаване в съответния офис на Агенцията по Вписванията.

Важно е да знаете, че с изтичането на тригодишен срок, Агенцията служебно вписва в Търговския регистър не извършилите пререгистрация търговци и след това незабавно ги заличава, съответно закрива . При търговските дружества и кооперациите това ще става чрез ликвидация, с назначен от Агенцията ликвидатор. Разноските по производството по ликвидация са за сметка на търговеца.

Назад към новини